لطفا مقادیر را وارد نمایید:
متریال:
مقاطع:
تعداد:
:
:
:
نتیجه:
وزن محاسبه شده: پوند
وزن محاسبه شده: کیلوگرم